Wejście dla klientów
Wejście dla partnerów
DIGITLAND Strona główna
Zintegrowane Systemy Zarządzania
KONGRES TELEINFO 2006
AKTUALNOŚCI - Archiwum
MEDIA
Propozycje dla większych
Propozycje dla średnich
Propozycje dla mniejszych
RODO
Reklama
  Firma Produkty Sieć sprzedaży Referencje Kontakt

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W P. H. U. DIGITLAND W.WIERZBA I S-ka S. J.

Podstawa prawna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych zwanym dalej "Rozporządzeniem" informujemy:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DIGITLAND W.Wierzba i S-ka Spółka Jawna, 31-925 Kraków, os. Centrum A 13/33 NIP: 678-00-25-259, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190141, zwana dalej "Digitland".

Inspektor Ochrony Danych

W Digitland powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych DIGITLAND, ul. Balicka 17A, 30-149 Kraków, adres e-mail: iod@digitland.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Digitland.

Kategorie danych osobowych

Digitland przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 • 1) dane identyfikacyjne,
 • 2) dane adresowe,
 • 3) dane kontaktowe.
Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Digitland w następujących celach:
 • 1) przedstawienia ofert na produkty lub usługi oferowane przez Digitland ;
 • 2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ;
 • 3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Digitland, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia ;
 • 4) rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia ;
 • 5) realizacji przez Digitland czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia ;
 • 6) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Digitland ;
 • 7) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Digitland w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności.
Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Digitland podmiotom i organom, którym Digitland jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • 1) ważności oferty na produkt lub usługę świadczoną przez Digitland ;
 • 2) obowiązywania umowy zawartej z Digitland, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ;
 • 3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Digitland w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Digitland Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • 1) prawo dostępu do danych osobowych ;
 • 2) prawo do sprostowania danych osobowych ;
 • 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) ;
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 • 5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora ;
 • 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego ;
 • 7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Digitland będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób ;
 • 8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Źródło pochodzenia danych - dotyczy danych pozyskanych inaczej niż od osoby, której dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Digitland oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.Strona główna | Firma | Produkty | Sieć handlowa | Referencje | Kontakt | Dla Klientów | Dla Partnerów
Copyright 2001-2010 Digitland s.j. Ostatnia aktualizacja strony: 2010.11.08 - 08:23:58